Sprawdź saldo punktów
308 359
Podałeś błędne dane autoryzacyjne. Proszę popraw formularz.
Saldo punktów
0
Trafiłeś w dziesiątkę
Mamy dla Ciebie 10 zł zniżki*
na Twoje zakupy
Dziękujemy. Twój adres został zarejestrowany.
Proszę poprawić formularz
*Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały
asortyment sklepu akcesoria.orange.pl
przy zakupach za min. 30zł

Orange.pl > sklep z akcesoriami

zamknij Zamknij informacje o cookies

informacje o cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej Dowiedz się więcej o cookies

zamknij

Twoja przeglądarka nie obsługuje plików cookies!!!

dowiedz się jak włączyć obsługę cookies w przeglądarce

powiadom mnie o dostępności Zamknij informacje o dostępności produktu

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Gdy tylko produkt pojawi się w sklepie powiadomimy Cię e-mailem.

Wybrany produkt jest niedostępny. Wpisz swój adres e-mail, a poinformujemy Cię, gdy tylko pojawi się w naszym sklepie internetowym.
wyślij

Pamiętaj o możliwości płacenia punktami


Regulamin Karty i EKarty Podarunkowej (kliknij aby rozwinąć)

REGULAMIN KARTY i EKARTY PODARUNKOWEJ AKCESORIA.ORANGE.PL 
z dn. 4.11.2013

Wydawca/Akceptant – Orange Retail SA z siedzibą w Modlnicy 32-085, przy ul. Szydło 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281910, o kapitale zakładowym 3.897.528 zł w całości opłaconym, NIP 5130137941 i REGON 120477120, będąca wydawcą Karty Podarunkowej oraz eKarty Podarunkowej.

Salon Sprzedaży Orange (SSO) - położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci Sprzedaży Orange,  punkt  sprzedaży towarów i usług, oznaczony logiem Orange.

Telecentrum Orange (TS) - położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci Sprzedaży Orange,  telefoniczny punkt  sprzedaży towarów i usług.

Sklep Internetowy – strona internetowa Orange.pl lub akcesoria.orange.pl

Karta Podarunkowa akcesoria.orange.pl - plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji na stronie internetowej www.akcesoria.orange.pl

eKarta Podarunkowa akcesoria.orange.pl – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym akcesoria.orange.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu

Karta Podarunkowa – Karta Podarunkowa oraz eKarta Podarunkowa akcesoria.orange.pl

Nabywca - osoba, która nabywa Kartę Podarunkową w SSO, TS lub w sklepie akcesoria.orange.pl w zamian za przekazanie środków pieniężnych

Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej;

 

I. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Karty Podarunkowej do realizacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie określonej wartości Karty Podarunkowej. Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty Podarunkowej. Po przekazaniu środków pieniężnych Wydawca dokona aktywacji Karty Podarunkowej.
 3. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.
 4. Aktywacja Karty Podarunkowej jest dokonywana przez sprzedawcę w momencie jej zakupu w Salonach Sprzedaży Orange, Telecentrach Orange lub Sklepie Internetowym w chwili dokonania jej zakupu.
 5. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty Podarunkowej po jej aktywacji, w sklepie akcesoria.orange.pl, w okresie ważności Karty lub do przekazania jej innej osobie.
 6. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt.2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili aktywacji Karty Podarunkowej.
 7. Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem postanowienia ust. 11 poniżej.
 8. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
 9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty będącej w posiadaniu Nabywcy.
 10. Karta jest ważna i aktywna przez okres 3 miesięcy od momentu jej zakupu i aktywacji dokonywanej zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej. Po upływie w/w terminu Karta traci ważność.
 11. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, który zakupił Kartę Podarunkową za pośrednictwem TS lub Sklepu Internetowego jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od daty zakupu.

II. Zasady korzystania

 1. Wydawca akceptuje  Karty Podarunkowe jako sposób zapłaty za zakupy dokonywane w sklepie akecoria.orange.pl.
 2. Karta Podarunkowa przeznaczona jest do jednorazowej realizacji i nie może być dzielona, tj. jednorazowe skorzystanie z karty powoduje jej wygaśnięcie.
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej  Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy wartością zamówienia a nominałem karty w gotówce lub przelewem, w przypadku gdy wartość zakupionych produktów lub  usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów lub usług kartą płatniczą lub kredytową, przelewem bądź punktami PAYBACK, gdy wartość nabywanych produktów lub usług jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. 
 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach: 
  a)  upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  b)  wykorzystaniu środków na Karcie Podarunkowej
  c) uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie do czasu wydania nowej Karty Podarunkowej.
 6. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Nabywcę połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy. Jednakże w przypadku gdy Klient podczas dokonywania zakupu utraci połączenie internetowe lub telefoniczne, Wydawca umożliwi Klientowi ponowne wykorzystanie Karty Podarunkowej.
 7. Za realizację Kart Podarunkowej w terminie do 31.12.2013 r. Użytkownik otrzyma dodatkowy prezent.

III. Rodzaje Kart Podarunkowych, aktywacja

 1. Karty Podarunkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela. 
 2. Karty Podarunkowe dostępne są w dwóch nominałach 50 zł i 100 zł.
 3. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem zakupu przez Nabywcę w systemach Wydawcy.    
 4. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna. 

IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej  otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Podarunkowej.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia przez Użytkownika reklamacji w sposób określony w ust. 3 poniżej. Druk reklamacyjny dostępny jest na stronie akcesoria.orange.pl.
 3. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Wydawcy, pisemnie na adres Orange Retail SA, ul. Szydło 9, 32-085 Modlnica lub mailowo na adres akcesoria.orange@orangeretail.pl  z dopiskiem "Karta Podarunkowa - reklamacja".

V. Zwrot i wymiana towarów zakupionych w sklepie akcesoria.orange.pl

 1. W przypadku gdy Użytkownik w związku ze zgłoszoną i uznaną przez Wydawcą reklamacją dokona zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, lub jeżeli nie dokona z przyczyn niezależnych od siebie odbioru przesyłki z zakupionym towarem, Wydawca, na wniosek Użytkownika wyda i przekaże drogą elektroniczną na wskazany przy zakupie adres e-mail voucher o wartości równej wartości zamówienia, jednakże nie mniejszej niż nominał Karty Podarunkowej, z której Użytkownik korzystał podczas dokonywania transakcji.
 2. Wydawca na wniosek Klienta wyda taki voucher w terminach zgodnych z par. IV pkt. 2.
 3. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, voucher jest wydawany bez konieczności składania wniosku, o którym mowa powyżej.
 4. W przypadku korzystania z Karty Podarunkowej nie ma możliwości zwrotu równowartości w postaci gotówki, przelewu lub punktów Payback.
 5. Powyższy sposób dokonywania zwrotu i wymiany towaru stanowi istotny warunek i jako taki jest akceptowany przez Klienta poprzez nabycie oraz/ lub użycie Karty.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania przed nabyciem Karty Podarunkowej. Do skorzystania z Karty Podarunkowej przez Użytkownika nie będącego Nabywcą konieczne jest wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania dokonywane przed dokonaniem transakcji. 
 2. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa jest formą bonu towarowego. 
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.akcesoria.orange.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 
 4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego akcesoria.orange.pl, dostępnym na stronie internetowej www.akcesoria.orange.pl/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

Regulamin promocji RABAT PAYBACK10% (kliknij aby rozwinąć)

REGULAMIN PROMOCJI RABAT PAYBACK10%

na AKCESORIA.ORANGE.PL 
obowiązuje od dnia 04.10.2016 do 31.10.2016 r.

 

Wydawca/Akceptant – Orange Retail SA z siedzibą w Modlnicy 32-085, przy ul. Szydło 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281910, o kapitale zakładowym 3.897.528 zł w całości opłaconym, NIP 5130137941 i REGON 120477120, e-mail: akcesoria.orange@orangeretail.pl tel.(0 12) 419 73 10 będąca usługodawcą serwisu akcesoria.orange.pl i przyznającym Rabat PAYBACK10% zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej jako: „Regulamin”).

Program PAYBACK – oznacza program lojalnościowy prowadzony przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290350, NIP 5272558871, REGON: 141088936, z którego korzysta Uczestnik. Zasady uczestnictwa są określone w  Regulaminie Programu Payback dostępnym pod linkiem wskazanym poniżej.

Punkty PAYBACK – oznacza niematerialne znaki legitymacyjne przyznawane Uczestnikom Programu Payback.

Rabat PAYBACK10% – jest to kod rabatowy dostępny w wirtualnym koszyku sklepu akcesoria.orange.pl podczas korzystania z obniżenia ceny zamówienia poprzez wymianę punktów PAYBACK, uprawniający do nabycia akcesoriów  w Sklepie Internetowym akcesoria.orange.pl ze zniżką 10%, przyznawany Uczestnikowi promocji  przez Wydawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik promocji  –  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem serwisu akcesoria.orange.pl i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży, uczestniczący w Programie Payback, na zasadach określonych w regulaminie Programu Payback  uprawniony do otrzymania Rabatu PAYBACK10% na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie (dalej „Uczestnik promocji” lub „Uczestnik”).

 

Regulamin serwisu akcesoria.orange.pl jest dostępny na www.akcesoria.orange.pl/regulamin.html  Warunki uczestnictwa w Programie PAYBACK określa Regulamin Programu Payback dostępny nahttp://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1993856/4083418769.pdf.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia wskazanych powyżej regulaminów.

 

I. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przyznania i przyjmowania Rabatu PAYBACK10% do realizacji po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik promocji jest uprawniony do realizacji transakcji z wykorzystaniem Rabatu PAYBACK10% po jego uprzedniej aktywacji, w sklepie akcesoria.orange.pl zgodnie z postanowieniami par. III poniżej, w okresie ważności Rabatu PAYBACK10% określonym w par. III ust. 4 poniżej  .
 3. Rabat PAYBACK10% nie może być wymieniany na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.
 4. Promocja obowiązuje od 04.10.2016 do 31.10.2016 r.
 5. W czasie trwania promocji, uczestnik może skorzystać z promocji dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.  

II. Zasady korzystania

 1. Wydawca akceptuje Rabaty PAYBACK10% jako sposób obniżenia płatności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym akesoria.orange.pl.
 2. Rabat PAYBACK10% przeznaczony jest do jednorazowej realizacji i nie może być dzielony, tj. jednorazowe skorzystanie z Rabatu PAYBACK10% powoduje jego wygaśnięcie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów lub usług w ramach transakcji dokonywanych z wykorzystaniem Rabatu PAYBACK10% zgodnie z warunkami tych transakcji  (kartą płatniczą lub kredytową, przelewem bądź poprzez wymianę punktów PAYBACK,  z zastrzeżeniem, że w trakcie jednej transakcji Uczestnik może wymienić maksymalnie 20000 punktów PAYBACK).

III. Rodzaje Rabatu PAYBACK10%, aktywacja

 1. Rabat PAYBACK10% wydawany jest tylko i wyłącznie w formie obniżenia wartości wirtualnego koszyka sklepu www.akcesoria.orange.pl. 
 2. Przyznanie Rabatu PAYBACK10% nastąpi po dodaniu produktów do koszyka i obniżeniu ceny zamówienia poprzez wymianę punktów PAYBACK - czego można dokonać poprzez wybór komendy  „chcę wymienić punkty PAYBACK”, a następnie podanie danych autoryzacyjnych (numeru PAYBACK, kodu pocztowego, daty urodzenia) i określeniu ilości punktów, którą Uczestnik chce wykorzystać w celu obniżenia wartości zamówienia. Minimalna, ilość punktów, którą Uczestnik powinien wykorzystać w celu skorzystania z promocji to 500 punktów. Wykorzystanie większej ilości punktów nie skutkuje otrzymaniem Rabatu w większej wysokości, co oznacza, że uczestnik otrzyma 10% rabat niezależnie od tego ile punktów PAYBACK wymieni w czasie jednej transakcji, co nie ogranicza jego prawa do przyznania Rabatu PAYBACK10% w ramach kolejnej transakcji, z zastrzeżeniem każdorazowego spełnienia warunków promocji. Szczegółowe kwestie dotyczące obniżenia wartości zamówienia zostały określone w regulaminie sklepu www.akcesoria.orange.pl
 3. Aktywacja Rabatu PAYBACK10% następuje z momentem jego wydania w systemach Wydawcy, co nastąpi niezwłocznie po przyznaniu rabatu w sposób określony w ust. 2 powyżej. Niezależnie od obniżenia wartości koszyka w związku z wymianą punktów PAYBACK,  po aktywacji rabatu PAYBACK10% wartość koszyka obniży się także automatycznie o 10 %, a Uczestnik będzie mógł złożyć zamówienie o obniżonej wartości.
 4. Rabat PAYBACK10% jest ważny od momentu jego aktywacji aż do czasu zakończenia promocji określonego w par. II ust. 5 powyżej. Użytkownik powinien złożyć zamówienie z wykorzystaniem Rabatu PAYBACK10% do czasu zakończenia promocji.
 5. Rabat PAYBACK10% po przekroczeniu terminu ważności określonego w ust. 4 powyżej jest nieważny i nie ma możliwości by go wykorzystać. 

IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Rabatu PAYBACK10% oraz w związku z jego realizacją będą rozpatrywane przez Wydawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia przez Uczestnika reklamacji w sposób określony w ust. 2 poniżej. Druk reklamacyjny dostępny jest na stronie www.akcesoria.orange.pl . Posłużenie się drukiem reklamacyjnym nie jest obowiązkowe.
 2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Wydawcy, pisemnie na adres Orange Retail SA,
  ul. Szydło 9, 32-085 Modlnica lub mailowo na adres: akcesoria.orange@orangeretail.pl z dopiskiem "Rabat PAYBACK10% - reklamacja".
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich
 5. Reklamacje związane z transakcjami dokonywanymi w serwisie akcesoria.orange.pl mogą być zgłaszane zgodnie z regulaminem tego serwisu.

 V. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik promocji powinien się zapoznać z niniejszym Regulaminem przed nabyciem Rabatu PAYBACK10%.
 2. Rabat PAYBACK10% w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 3. Regulamin promocji jest dostępny na orange.pl/payback w zakładce „o Programie” oraz akcesoria.orange.pl/regulamin-promocji.html . Na żądanie Uczestnika, Wydawca przekaże Uczestnikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 

 


Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest Auto” 1 miesiąc gratis (kliknij aby rozwinąć)

Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest Auto” 1 miesiąc gratis
1. Promocja "Gdzie Jest Auto – 1 miesiąc gratis" (dalej: "Promocja") jest dostępna dla wszystkich abonentów Mobilnej Sieci Orange, korzystających z ofert głosowych dla klientów indywidualnych (zwanych dalej: "Abonentami"), którzy w czasie jej obowiązywania zakupią w sklepie pod adresem www.akcesoria.orange.pl dedykowany nadajnik GPS do usługi „Gdzie Jest Auto” (zwanej dalej: „Usługą”) oraz dokonają aktywacji Usługi.
2. W ramach Promocji:którzy dokonują pierwszej aktywacji Usługi w ramach Promocji, mogą przedłużyć okres promocyjnego dostępu do Usługi, w którym nie są pobierane opłaty za Usługę z 14 do 30 dni.
3. Z Promocji nie mogą skorzystać Abonenci, którzy wcześniej korzystali lub w czasie obowiązywania Promocji korzystają z Usługi.
Pozostałe warunki świadczenia Usługi pozostają bez zmian i są określone w Regulaminie usługi „Gdzie Jest Auto” dostępnym na www.orange.gdziejestauto.pl
4. Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca miedzy innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska.
5. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526- 02-50-995. Numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer 510100100 (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska lub z telefonu stacjonarnego oraz z zagranicy), zwana dalej „Orange Polska”. Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego abonenta cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Orange w Mobilnej Sieci Orange lub innego operatora, z których to usług Abonent korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia.
Jak włączyć? Ile to kosztuje?
6. W czasie obowiązywania niniejszej Promocji Abonent, który dokona zakupu Urządzenia GPS współpracującego z Usługą za pośrednictwem sklepu
7. pod adresem www.akcesoria.orange.pl może skorzystać z niniejszej Promocji. Aby skorzystać z Promocji, Abonent powinien w czasie jej obowiązywania:
a) Aktywować Usługę na jeden ze sposobów określonych w Regulaminie usługi „Gdzie jest auto”;
b) Po aktywacji Usługi wysłać bezpłatnego SMS-a o treści AUTO na numer 8082.
8. Koszt zakupu Urządzenia GPS to 309,00 zł z VAT.
1. W przypadku dokonania pierwszej aktywacji Usługi, w ramach niniejszej Promocji, okres promocyjnego dostępu określony w Regulaminie Usługi zostaje wydłużony z 14 do 30 dni. Za okres promocyjnego dostępu nie pobiera się opłaty (z zastrzeżeniem, iż Abonent może skorzystać z okresu promocyjnego dostępu tylko raz. Brak dezaktywacji Usługi w sposób opisany w Regulaminie Usługi, w czasie biegu okresu promocyjnego dostępu, oznacza
Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest Auto” 1 miesiąc gratis
obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. do odwołania
Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest Auto” 1 miesiąc gratis
automatyczne przejście Usługi w opcję płatną, odnawialną w siedmiodniowych okresach rozliczeniowych,, oraz naliczaniem opłaty za Usługę w wysokości 4,92 zł co 7 dni, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów względem Użytkowników prepaid określonych w Regulaminie Usługi.
9. W każdej chwili Abonent może bezpłatnie wyłączyć Usługę wysyłając SMS-a o treści STOP A na numer 8082.
10. Po upływie Okresu Promocyjnego, w dniu przekształcenia się̨ Usługi w opcję płatną, Abonenci, którzy nie wysłali SMS dezaktywującego Usługę̨, zostaną̨ poinformowani w wiadomości SMS o przejściu Usługi w opcję płatną oraz o sposobie rezygnacji z Usługi.
11. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym numerze telefonu.
Jak wyłączyć?
12. W każdej chwili można zrezygnować z Usługi wysyłając darmową wiadomość SMS o treści STOP A na numer 8082.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.akcesoria.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska S.A. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Usługi Gdzie jest Auto dostępnego na www.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska.


Regulamin promocji usługi "Oko Na Dom” 1 miesiąc gratis oraz 120 minut nagrywania (kliknij aby rozwinąć)

Regulamin promocji usługi "Oko Na Dom” 1 miesiąc gratis oraz 120 minut nagrywania
1. Promocja "Oko Na Dom – 1 miesiąc gratis oraz 120 minut nagrywania" (dalej: "Promocja") jest dostępna dla wszystkich abonentów Mobilnej Sieci Orange, korzystających z ofert głosowych dla klientów indywidualnych (zwanych dalej: "Abonentami"), którzy w czasie jej obowiązywania zakupią w sklepie pod adresem www.akcesoria.orange.pl dedykowaną kamerę do usługi „Oko Na Dom” (zwanej dalej: „Usługą”).
2. W ramach Promocji:
a) Abonenci, którzy dokonują pierwszej aktywacji Usługi w ramach Promocji, mogą przedłużyć okres promocyjnego dostępu do Usługi, w którym nie są pobierane opłaty za Usługę z 14 do 30 dni oraz skorzystać ze 120 minut nagrywania obrazu;
b) Abonenci, którzy już wcześniej korzystali lub nadal korzystają z Usługi, mogą skorzystać ze 120 minut nagrywania obrazu. Opłaty za korzystanie z Usługi będą pobierane bez zmian, zgodnie z regulaminem Usługi.
3. Minuty nagrań dostępne są przez cały czas posiadania konta w Usłudze, założonego zgodnie z regulaminem Usługi. Pozostałe warunki świadczenia Usługi nie ulegają zmianie i są określone w Regulaminie usługi „Oko na dom” dostępnym na www.orange.okonadom.pl.
4. Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca miedzy innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska.
5. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526- 02-50-995. Numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer 510100100 (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska lub z telefonu stacjonarnego oraz z zagranicy), zwana dalej „Orange Polska”. Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego abonenta cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Orange w Mobilnej Sieci Orange lub innego operatora, z których to usług Abonent korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia.
Jak włączyć? Ile to kosztuje?
6. W czasie obowiązywania niniejszej Promocji Abonent, który dokona zakupu kamery współpracującej z Usługą za pośrednictwem strony internetowej www.akcesoria.orange.pl, może skorzystać z niniejszej Promocji.
7. Koszt zakupu kamery Oko Na Dom BD02 to 309,00 zł z VAT.
8. Aby skorzystać z niniejszej Promocji,
a) Abonenci, którzy wcześniej korzystali lub nadal korzystają z Usługi, powinni w czasie jej
Regulamin promocji usługi "Oko Na Dom”
1 miesiąc gratis oraz 120 minut nagrywania
obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. do odwołania
Regulamin promocji usługi "Oko Na Dom” 1 miesiąc gratis oraz 120 minut nagrywania
obowiązywania wysłać bezpłatnego SMS-a o treści DOM pod numer 8082;
b) Abonenci, którzy chcą dokonać pierwszej aktywacji Usługi w ramach niniejszej Promocji, powinni w czasie jej obowiązywania:
- aktywować Usługę na jeden ze sposobów określonych w Regulaminie Usługi;
- po aktywacji Usługi wysłać bezpłatnego SMS-a o treści DOM na numer 8082.
1. W przypadku dokonania pierwszej aktywacji Usługi, w ramach niniejszej Promocji, okres promocyjnego dostępu określony w Regulaminie Usługi zostaje wydłużony z 14 do 30 dni. Za okres promocyjnego dostępu nie pobiera się opłaty (z zastrzeżeniem, iż Abonent może skorzystać z okresu promocyjnego dostępu tylko raz. Brak dezaktywacji Usługi w sposób opisany w Regulaminie Usługi, w czasie biegu okresu promocyjnego dostępu, oznacza automatyczne przejście Usługi w opcję płatną, odnawialnej w siedmiodniowych okresach rozliczeniowych,, oraz naliczaniem opłaty za Usługę w wysokości 4,92 zł co 7 dni, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów względem Użytkowników prepaid określonych w Regulaminie Usługi.
9. W każdej chwili Abonent może bezpłatnie wyłączyć Usługę wysyłając SMS-a o treści STOP KAMERA na numer 8082.
10. Na dwa dni przed upływem okresu promocyjnego dostępu wydłużonego do 30 dni w ramach Promocji, Abonenci, którzy nie zrezygnowali z korzystania z Usługi, zostaną̨ poinformowani w widomości SMS o dobiegającym końca okresie promocyjnego dostępu i zbliżającym się̨ automatycznym przejściu w okres płatny, odnawialnym co 7 dni zgodnie z Regulaminem usługi "Oko Na Dom". W przypadku braku zgody na aktywację płatnej opcji Usługi Abonent, który skorzystał z Promocji powinien wysłać́ bezpłatną wiadomość SMS o treści: STOP KAMERA na numer 8082.
11. Po upływie Okresu Promocyjnego, w dniu przekształcenia się̨ Usługi w opcję płatną, Abonenci, którzy nie wysłali SMS dezaktywującego Usługę̨, zostaną̨ poinformowani w wiadomości SMS o przejściu Usługi w opcję płatną oraz o sposobie rezygnacji z Usługi.
12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym numerze telefonu.
Jak wyłączyć?
13. W każdej chwili można zrezygnować z Usługi wysyłając darmową wiadomość SMS o treści STOP KAMERA na numer 8082.
14. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie pod adresem www.orange.okonadom.pl oraz w siedzibie Orange Polska S.A. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu usługi Oko na dom dostępnego na stronie pod adresem www.orange.okonadom.pl oraz w siedzibie Orange Polska S.A.


Regulamin Strefy Rabatów akcesoria.orange.pl (kliknij aby rozwinąć)

REGULAMIN STREFY RABATÓW AKCESORIA.ORANGE.PL 
z dn. 01.01.2016

Wydawca/Akceptant – Orange Retail S.A. z siedzibą w Modlnicy 32-085, przy ul. Szydło 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281910, o kapitale zakładowym 3.897.528 zł w całości opłaconym, NIP 5130137941 i REGON 120477120, będąca wydawcą kodu rabatowego.

Kod rabatowy  akcesoria.orange.pl -  kod alfanumeryczny wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji na stronie internetowej www.akcesoria.orange.pl

Nabywca - osoba, która nabywa kod rabatowy w ramach promocji określonej przez „Regulamin Strefy Rabatów Akcesoria.Orange.pl”

Użytkownik – każdorazowy posiadacz kodu rabatowego, korzystający z kodu rabatowego;

I.          Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania kodów rabatowych do realizacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Nabywca otrzymuje kod rabatowy  w ramach spełnienia warunków akcji promocyjnej  „strefa rabatów akcesoria.orange.pl.”
 3. Aktywacja kodu rabatowego jest dokonywana przez wydawcę w momencie wysyłania emaila do Nabywcy.
 4. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem kodu rabatowego, w sklepie akcesoria.orange.pl, w okresie ważności kodu rabatowego lub do przekazania go innej osobie.
 5. Kod rabatowy nie może być wymieniany na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.
 6. Realizacja transakcji za pośrednictwem kodu rabatowego będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie kodu w sposób nieuprawniony.
 7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia kodu rabatowego.
 8. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za kod, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
 9. Kod rabatowy jest ważny i aktywny przez okres 7 dni od momentu jego wydania. Po upływie w/w terminu kod traci ważność.

II. Zasady korzystania

 1. Wydawca akceptuje kody rabatowe jako sposób zapłaty za zakupy dokonywane w sklepie akesoria.orange.pl.
 2. Kod rabatowy przeznaczony jest do jednorazowej realizacji i nie może być dzielony, tj. jednorazowe skorzystanie z kodupowoduje jej wygaśnięcie.
 3. Kody rabatowe z dwóch różnych stref mogą się sumować. Nie sumują się w przypadku jednego i tego samego kodu.
 4. Kod rabatowy wysłany jest tylko jeden raz pod wskazany i aktywny adres mailowy. Podanie dwukrotnie tego samego adresu mailowego nie spowoduje wysłania drugi raz kodu rabatowego.  
 5. Jeden użytkownik uprawniony jest do pobrania i wykorzystania tylko jednego kodu rabatowego z danej strefy rabatów.   
 6. Przy realizacji kodu rabatowego  Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy wartością zamówienia a nominałem kodu rabatowego w gotówce lub przelewem, w przypadku gdy wartość zakupionych produktów lub  usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna kodu rabatowego.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów lub usług kartą płatniczą lub kredytową, przelewem bądź punktami PAYBACK, gdy wartość nabywanych produktów lub usług jest wyższa niż aktualna wartość nominalna kodu rabatowego. 
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w następujących przypadkach: 
  a)  upływu terminu ważności kodu rabatowego,
 9. B) pobrania i wykorzystania niezgodnie z regulaminem 
 10. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji kodu rabatowego wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Nabywcę połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy. Jednakże w przypadku gdy Klient podczas dokonywania zakupu utraci połączenie internetowe lub telefoniczne, Wydawca umożliwi Klientowi ponowne wykorzystanie kodu rabatowego.

 

III. Rodzaje kodów rabatowych, aktywacja

 1. Kody rabatowe  są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela. 
 2. Kody rabatowe mają określony nominał.
 3. Aktywacja kodu rabatowego następuje z momentem jej wydania w systemach Wydawcy.    
 4. Kod rabatowy  po przekroczeniu terminu jego  ważności jest nieważny. 

IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu kodów rabatowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia przez Użytkownika reklamacji w sposób określony w ust. 3 poniżej. Druk reklamacyjny dostępny jest na stronie akcesoria.orange.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Wydawcy, pisemnie na adres Orange Retail SA, ul. Szydło 9, 32-085 Modlnica lub mailowo na adres akcesoria.orange@orange.retail.pl  z dopiskiem "Kod rabatowy  - reklamacja".

 

V. Zwrot i wymiana towarów zakupionych w sklepie akcesoria.orange.pl

 1. W przypadku gdy Użytkownik w związku ze zgłoszoną i uznaną przez Wydawcą reklamacją dokona zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu kodu rabatowego, lub jeżeli nie dokona z przyczyn niezależnych od siebie odbioru przesyłki z zakupionym towarem, Wydawca, na wniosek Użytkownika wyda i przekaże drogą elektroniczną na wskazany przy zakupie adres e-mail voucher o wartości równej wartości zamówienia, jednakże nie mniejszej niż nominał kodu rabatowego, z której Użytkownik korzystał podczas dokonywania transakcji.
 2. Wydawca na wniosek Klienta wyda taki voucher w terminach zgodnych z par. IV pkt. 2.
 3. Jeżeli Użytkownik będący konsulatem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego korzysta z uprawnienia do zwrotu towaru w terminie 10 dni, voucher jest wydawany bez konieczności składania wniosku, o którym mowa powyżej.
 4. W przypadku korzystania z kodu rabatowego nie ma możliwości zwrotu równowartości w postaci gotówki, przelewu lub punktów Payback.
 5. Powyższy sposób dokonywania zwrotu i wymiany towaru stanowi istotny warunek i jako taki jest akceptowany przez Klienta poprzez nabycie oraz/ lub użycie kodu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania przed nabyciem kodu rabatowego. Do skorzystania z kodu rabatowego przez Użytkownika nie będącego Nabywcą konieczne jest wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania dokonywane przed dokonaniem transakcji. 
 2. Kod rabatowy  w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. podarunkowa kod rabatowy  jest formą bonu towarowego. 
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.akcesoria.orange.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 
 4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego akcesoria.orange.pl, dostępnym na stronie internetowej www.akcesoria.orange.pl/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu. 

Regulamin konkursu #pointpick (kliknij aby rozwinąć)

REGULAMIN KONKURSU„#pointpick”

z dnia 28.11.2017 roku

 

§ 1   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu #pointpick” (dalej „Konkurs") jest Orange Retail S.A. z siedzibą w Modlnicy, adres: 32-085 Modlnica, ul. Szydło 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000281910, REGON 120477120, NIP 5130137941 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs trwa od dnia 28.11.2017 roku do dnia 7.12.2017 roku lub do odwołania przez Organizatora.
 3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2   Uczestnictwo w Konkursie

 1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią łącznie następujące warunki:

a)       są Uczestnikami Programu PAYBACK i mają zarejestrowany posiadany przez nie numer PAYBACK,

b)       w okresie trwania Konkursu dokonają zakupu dowolnych akcesoriów do sprzętu telekomunikacyjnego  na stronie www.akcesoria.orange.pl lub dokonają zakupu akcesoriów oznaczonych logo Orange na stronie www.sklep.payback.pl,

c)       w okresie trwania Konkursu zarejestrują udział w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.akcesoria.orange.pl/pointpick,

d)       wyrażą zgodę na przewarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną (dalej „Uczestnicy”).

 

§ 3   Zasady Konkursu i Nagrody

 1. W Konkursie nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy w ramach realizacji 1 (jednego) zamówienia na akcesoria zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a) powyżej wykorzystają największą liczbę  punktów Payback.
 2. Pula Nagród w Konkursie wynosi 30 sztuk. Organizator w okresie trwania Konkursu codziennie przyznaje 3 (trzy) Nagrody po jednej Nagrodzie dla każdego z  3 (trzech) najlepszych Uczestników.
 3. W przypadku gdy kilku Uczestników wykorzysta taką samą liczbę punktów Payback, wygrywa Uczestnik który jako pierwszy złożył zamówienie.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.12.2017 roku.
 5. Organizator na rzecz najlepszych Uczestników ufundował następujące Nagrody na każdy dzień trwania Konkursu:

 

Dzień 1:                I miejsce – słuchawki Sennheiser Urbanite,

II miejsce – słuchawki Sennheiser HD 206,

III miejsce – słuchawki Sennheiser CX 300-II.

Dzień 2:                 I miejsce: Sony Smartband SWR10,

                               II miejsce: Sony Smartband SWR10,

                               III miejsce: Sony Smartband SWR10.

Dzień 3:                 I miejsce: Integral pamięć USB Tag 64GB USB3.0,

                               II miejsce: Integral pamięć USB Tag 32GB USB3.0,

                               III miejsce: Integral pamięć USB Tag 16GB USB3.0.

Dzień 4:                 I miejsce: słuchawka bluetooth Samsung MG920,

                               II miejsce: powerbank Samsung 2200mAh,

                               III miejsce: słuchawki Samsung HS130.

Dzień 5:                 I miejsce: młynek grawitacyjny do soli i pieprzu Opti LP-0650,

                               II miejsce: młynek grawitacyjny do soli i pieprzu Opti LP-0650,

                               III miejsce: ostrzałka do noży i nożyczek Opti.

Dzień 6:                 I miejsce: słuchawka bluetooth Samsung MG920,

                               II miejsce: powerbank Samsung 2200mAh,

                               III miejsce: słuchawki Samsung HS130.

Dzień 7:                 I miejsce: Sony Smartband SWR10,

                               II miejsce: Sony Smartband SWR10,

                               III miejsce: Sony Smartband SWR10.

Dzień 8:                 I miejsce – słuchawki Sennheiser Urbanite,

II miejsce – słuchawki Sennheiser HD 206,

III miejsce – słuchawki Sennheiser CX 300-II.

Dzień 9:                 I miejsce: Integral Ultima Pro X 128GB microSDXC,

                               II miejsce: Integral microSDXC Card CL10 64GB,

                               III miejsce: Integral Ultima Pro microSDXC Card 32GB.

Dzień 10:              I miejsce: walizka Nevada 16”,

                               II miejsce: kuferek Nevada 14”,

                               III miejsce: portfel damski London II 87.

 1. Nagroda główna, w postaci konsoli Xbox One S 500GB, zostanie przyznana Uczestnikowi, który w trakcie trwania Konkursu złoży zamówienie o najwyższej wartości całego zamówienia (suma punktów Payback wraz z dopłatą).

 

 1. Do każdej Nagrody rzeczowej Organizator przyzna Uczestnikom dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości przyznanej Nagrody, przy czym dodatkowa nagroda pieniężna zostanie zaokrąglona do pełnego złotego (dalej „Nagroda Pieniężna”). Nagroda Pieniężna nie zostanie wydane Uczestnikom lecz zostanie przez Organizatora odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego na poczet podatku od Nagrody.
 2. Nagrodzony Uczestnik nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Wydanie Nagrody zostanie potwierdzone przez Uczestnika poprzez podpisanie protokołu przekazania Nagrody.

Organizator zobowiązuje się do wydania Nagród Uczestnikom nie później niż do dnia 15.01 2018 roku. Nagrody zostaną przesłane kurierem na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane drogą poczty elektronicznej na adres: akcesoria.orange@orangeretail.pl w tytule „#pointpick”.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż e-mail nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji.
 5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Konkursu w każdym czasie o ile nie naruszy 
  to praw do Nagród uprzednio nabytych przez Uczestników.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik będzie miał prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.